شرکت و ثبت نام درس سردار

فرم شرکت در فراخوان کشوری درس سردار

  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, pdf.
    حداکثر حجم فایل: 1 مگابایت/ تعداد فایل تصویری مجاز: فقط 1 فایل
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
    تعداد فایل تصویری مجاز: فقط 1 فایل