بازدید از مرکز تحقیقات و پرورش ماهی

1655666145467954816.jpg

اردوی پیشرفت ویژه نخبگان و گروه های مرجع بسیج فرهنگیان ناحیه بندرترکمن برگزار شد و شرکت کنندگان از مرکز تحقیقات و پرورش ماهی های استخوانی و کلمه سیجوال بازدید کردند.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها