بازدید مسئولین سازمان بسیج فرهنگیان

mazandaran1.jpg

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان به همراه مسئول فرهنگی سازمان، پس از سرکشی کانون بسیج فرهنگیان تنکابن، وارد شهر عباس آباد شدند و با مدیر کانون بسیج فرهنگیان نشستی برگزار نموده و از آن محل بازدید بعمل آوردند.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها