بازدید از شرکت سیم و کابل ابهر

16603860991149613270.jpg

کانون بسیج فرهنگیان شهرستان خرمدره در راستای اردوهای پیشرفت و تحول، بازدید همکاران فرهنگی مدارس گروه پیشرفت، از شرکت سیم و کابل ابهر را ترتیب داد. در این بازدید، مدیرعامل محترم و مدیرتولید و مسئول ایمنی شرکت برای بازدیدکنندگان صحبت کردند.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها