شیوه نامه جشنواره علمی هفدهم فرهنگیان

بدون عکس

http://sci-cbo.ir/directory/download/19

مقدمــــه

جهاد مبارک معلّم که در ساختن نسل آینده نقش بی بدیلی دارد ، جامعه بزرگ و فرهیخته معلمان را در جایگاه انبیاء(ع) قرار داده است و همواره تلاشهای آنان در عرصه های تربیتی، علمی، فناوری، فرهنگ، هنر و... پیش برنده ی جامعه بوده و کلام و مرام ایشان هدایت گر دانش آموزان است.

برگزاری جشنواره علمی پژوهشی سازمان بسیج فرهنگیان طی 16 مرحله، با حمایت و همراهی وزارت آموزش و پرورش بستر مناسبی بوده است تا بخش عظیمی ازفرهنگیان عزیز را در تولید علم سهیم  نماید، به فضل الهی، جشنواره هفدهم علمی پژوهشی فرهنگیان در 2 محور اجرا می گردد.

به استناد بیانیه ماموریت وزارت آموزش و پرورش تصریح شده در سند تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش مهمترین نهاد رسمی عمومی که متولی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ساحت ها می باشد، قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعه اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی، با مشارکت خانواده ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی است، این نهاد ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی های پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان در سنین لازم التعلیم طی 12 پایه تحصیلی (4دوره سه ساله) به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی به صورت نظام مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کار آمد و اثر بخش فراهم سازد.

انجام این مهم نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.

       

 

 

 

                                                                                                                                 

محور ها و موضوعات جشنواره ی هفدهم

 

محور    اول جشنواره

ویژه عموم فرهنگیان و فعالین عرصه تعلیم و تربیت

 

محور   دوم جشنواره

ویژه هیئت های اندیشه ورز شبکه علمی فرهنگیان

چگونگی تحقق عدالت تربیتی و نصیب آموزشی

1) نیروی انسانی.

2) فضای آموزشی.

3) محتوای درسی.

 

راهکارهای تحول در امور فرهنگی و پرورشی

        (با اولویت تربیت نسل تمدن ساز)

  1. راه کارهای عملی انگیزه بخشی به معلم و مربی
  2. آسیب شناسی امور پرورشی و ارائه راهکار.
  3. فن آوری های نوین پرورشی.

صیانت و ارتقاء مقام، شان و منزلت معلم

1) نقش قوای سه گانه

در صیانت و ارتقاء مقام،شان و منزلت معلم.

2) نقش حوزه های علمیه

در صیانت و ارتقاء مقام،شان و منزلت معلم.

3) نقش معلم

در صیانت و ارتقاء مقام، شان و منزلت خود.

4) نقش آموزش و پرورش

در صیانت و ارتقاء مقام،شان و منزلت معلم.

5) نقش صدا و سیما

در صیانت و ارتقاء مقام، شان و منزلت معلم.

 

راهکار های تحول و پیشرفت مدرسه در دوران پسا کرونا

1)تربیت مهارت محور در مدار توسعه تولید دانش بنیان.

2)روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دوران پسا کرونا.

3)توسعه علم و پژوهش در راستای تربیت تمام ساحتی.

  1.  

فافاا

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی و ساختار آثار

الف) محور اول جشنواره

الف1) شاخص های ارزیابی مقالات                 

ردیف

شرح

امتیاز

1

رعایت ساختار اثر

(عنوان/چکیده/کلیدواژه/مقدمه/فهرست منابع/ ارجاع دهی واضح و شفاف/ نتیجه گیری)

20

2

شیوایی ورسایی متن

5

3

رعایت آیین نگارش

5

4

تبیین و تحدید دقیق مساله

10

5

استفاده از منابع معتبر و متعدد

10

6

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

10

7

پرهیز از مطالب حاشیه ای و زائد

5

8

کیفیت جمع بندی و استنتاج و

دستیابی به اهداف پژوهش

10

9

کیفیت تبیین و تحلیل مطالب و صحت استدلال

20

10

نوآوری در تنظیم و ارایه ی مطالب

6

11

روش مندی اثر (تطبیقی/ تحلیلی/ توصیفی/ تبیینی/ ... )

5

12

پردازش محتوا

4

13

عدم رعایت اخلاق پژوهشی

( ادب در نقد / تواضع علمی/ احترام به محققین و مولفین در استناد و... )

30-

 

جمع کل امتیازات

110

 

 

 

 

 

 

 

الف2) ساختار و قواره ی ارسال مقالات

 

1

عنوان.  پختگی عنوان، حاكی از توان علمی نویسنده است و عنوان نامناسب ارزش مقاله را كم میكند. این عنوان ناظر به مسأله تحقیق

و پرسش اصلی است.

همچنین پوششدهندهی واژگان كلیدی است.

پس باید گویا و رسا باشد، در عین حال اختصار،‌ یك امتیاز است و كلمات باید بین سه تا هشت كلمه باشد.

عنوان نباید اعم یا اخص از محتوای مقاله یا انتخابی از روی تعصب باشد.

از عناوین كلیشهای باید پرهیز شود و در مقالات علمی، ‌عنوان باید علمی و بدور از صنایع ادبی و دور از ابهام باشد.

2

چكیده مقاله. تهیه چکیده یک کار فنی و هنرمندانه است که باید برای هر مقاله علمی انجام گیرد. چکیده، خلاصه جامعی از محتوای یك گزارش پژوهشی است كه هدفها، پرسشها، روشها و یافتههای پژوهش را به اختصار در بردارد و آیینه پژوهش است و مخاطب را تحریص و تشویق به خواندن میكند. در چكیده باید با استفاده از كلمات متن،‌ عصاره مقاله در 150 تا 200 كلمه آورده شود.

اجزای چكیده شامل بیان مسأله، دلایل نگارش و بیان مشكلی است كه در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نظرهای مختلف پیرامون آن بررسی شده و ادله و شواهد كافی در همان راستا بررسی و نتایج علمی بدست آمده را باز مینماید و باید از زبان خود پژوهشگر (ونه نقلقول) به صورت فعل ماضی آورده شود. در چكیده بهتر است كلمات كلیدی هم بیاید. چكیده غیر از فهرست یا مقدمه است و جزئی از محتوای مقاله و اجمالی از مطالب تفصیلی آن است و از طریق مطالعه فهرست مطالب، مقدمه و نتایج نوشته میشود. در چكیده لازم نیست به منابع و مآخذ، ارجاعی انجام شود و از بیان خطابی، مثال و توضیح مفاهیم پرهیز میشود، برای مهارت افزایی در این رابطه، بهتر است چكیده مقالات مهم مطالعه و مرور شود تا الگویی فرا راه محققان باشد. چكیده در حقیقت، بخشی جامع و مستقل از اصل گزارش است، پس نباید پیش از گزارش پژوهش تهیه شود.

3

كلید واژه. كلماتی است برآمده از متن و مرتبط با موضوع اصلی مقاله كه خواننده با مطالعه آنها، به محتوای اصلی پژوهش پی میبرد. در حقیقت، كلیدواژهها، در حكم موضوعات جزئی مقاله هستند و اندكی پس از چكیده میآیند. واژگان كلیدی به خواننده كمك میكند تا پس از خواندن چكیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.كلید وا‍ژه در مقاله نقش «نمایه» و در كتابها و پایاننامهها نقش «فهرست» را دارند، این وا‍ژگان، نمای كلی مقاله را در ذهن تداعی می­كند، میانگین وا‍‍ژههای كلیدی یك مقاله، پنج تا هفت، كلمه است. (سرمد، 1379، ص 321). انتخاب درست كلیدواژهها به نمایهسازی استاندارد مقاله در پایگاههای الكترونیكی علمی ـ پژوهشی كمك میكند و دسترسی مخاطبان را به مقاله تسهیل مینماید. كلیدواژههای اصلی باید با عنوان و مسأله تحقیق و در حد امكان با سرفصلها تناسب داشته باشد.

4

مقدمه. یکی از بخشهای مهم مقاله علمی است که روزنهای برای ورود خواننده به دنیای مقاله و در حكم نقشه راه است. وظایف اصلی مقدمه، روشن ساختن موضوع، مشخص نمودن هدف و بدست دادن طرح و نقشه ارایه مطالب برای خواندن كل مقاله است.هدف اصلی یك مقدمه حرفهای، پاسخ به پرسشهایی چون، این تحقیق چه اهمیتی دارد؟ چه كسانی از آن بهرهمند میشوند؟ چه نیازی به حل این مسأله داریم؟ و چه انگیزهای باعث شد تا این مقاله نوشته شود؟ در مقدمه مقاله، مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادی و كاربردی به صورت مختصر بیان میشود. و از ذكر جزئیات پرهیز میشود.در مجموع یك مقدمه خوب شامل. توضیح درباره پیشینه تحقیق، ضرورتها، روش، ساختار، منطق حاكم بر فصول است و اینكه چرا این تحقیق ادامه منطقی گزارشهای پیشین است.

مقدمه نباید مفصل و طولانی باشد. بهتر است حداكثر دو صفحه یا یك ششم كل مقاله باشد. سیر نگارش مقدمه از مطالب عام به خاص است، از جنبههای كلی شروع میشود و رفتهرفته به بخشهای تخصصیتر میپردازد. محقق باید پرسشهای پژوهش خود را به صورت استفهامی بیان كرده و به تعریف متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی بپردازد.

5

بدنه یا متن مقاله. بدنه، قسمت اصلی و یا متن مقاله است كه در آن به سئوالات تحقیق به طور تفصیلی پاسخ میدهد. تعیین محورهای داخلی در بدنه مقاله، ارتباط و انسجام منطقی بین قسمتهای مختلف را تقویت مینماید در تعیین عناوین داخلی مقاله میتوان از سئوالات فرعی كمك گرفت و هر كدام از عنوانهای داخلی میتواند پاسخ به یك سئوال فرعی باشد. در صورت نیاز میتوان عنوانهای داخلی را به موضوعات عناوین جزئیتر تبدیل كرد و به سئوالات ریزتر و سادهتر كه پاسخ آنها، تنها به چند پاراگراف نیاز دارد، رسید. حجم مقاله نیز به نوع مجله و سفارشدهنده آن، بستگی دارد امّا بهترین مقاله، نوشتاری است كه با كمترین كلمات، بیشترین محتوای علمی را تولید و به حل مسألهای بیانجامد.

جملههای ساده، گویا و صحیح از ضروریات یك متن علمی است. اگر جملاتی از متن مقاله به لحاظ دستوری یا علمی استوار نباشد تأثیر ناخوشایندی بر مخاطب و اعتماد او گذارده و كل مقاله را زیر سوال میبرد. پس تنها مهارت در جملهسازی و عبارتپردازی برای تولید یك مقاله علمی كافی نیست بلكه باید چینش صحیح جملات و تركیب درست آنها را آموخت، گام نخست در این میسر، نگارش پاراگرفهای استاندارد است.

 شمار كلمات هر پاراگراف، زیر  150كلمه است. هر بند (پاراگراف) نباید طولانی و ملالآور باشد. در ابتدای هر بند از حروف «واو« یا «كه» كه حروف ربطند و نشان میدهد بند مستقلی نیست استفاده نمیشود.افزون بر استدلال و تأملات محقق، لازم است هر مقالهای با مجموعهای از آثار مرتبط با موضوع خود، در ارتباط باشد از اینرو سعی میشود با نقل و قول مستقیم یا غیرمستقیم (بازنویسی، تلخیص) این ترابط علمی برقرار شده و از منابع معتبر دست اول استفاده شود. البته ارجاعات محقق نباید به قدری زیاد باشد كه تحلیل نگارنده را كمرنگ نماید. ناگفته نماند كه اشاره به نظریات رقیب در حل مسأله، نقد مستند و مستدل آنها با بیان نظریه برگزیده و دفاع از آن، عمدهترین مباحث بدنه یك مقاله است. بنابراین باید از هرگونه بحث مفصل در تحلیل پیشفرضها، مبانی و مباحث مقدماتی پرهیز شود و در صورت نیاز به یك مطلب فرعی، آن را در پاورقی ذكر كند.

6

نتیجه. در این قسمت توصیف مختصر و مفیدی از آنچه بدست آمده ارایه میشود. در حقیقت باید مشخص شود كه مقاله به روشن شدن مسئله چه كمكی كرده است، بنابراین دستاوردها و حاصل پژوهش، بدون بیان ادله و شواهد در بخش پایانی بیان میشود. نتیجه برخلاف چكیده متضمن تعریف و بیان مسأله، ضرورت تحقیق، ذكر ادله و دیدگاههای رقیب نیست. نتیجه نشان میدهد كه مقاله حاضر چه نوآورریهایی داشته و چه مشكلی را حل نموده است (بر حسب اهمیت آنها، روش متداول بیان نتایج آن است كه ابتدا مهمترین و سپس یافتههای كماهمیتتر ارائه میشود.

توجه داشته باشیم كه مقاله،‌ گزارش مستند و مستدل از تحقیق است اما نتیجه مقاله، گزارش نتایج تحقیق بدون ذكر استدلال، استناد و ارجاع است. نتیجه مقاله در حقیقت، پاسخ به سئوالاتی است كه از ابتدا طرح شده و این نتایج، یافتههای مستدل و مستند در متن مقاله است، بنابراین از هر گونه عبارتپردازی و ادعای به اثبات نرسیده، باید شدیداً خودداری نمود. نتایج معمولاً مبتنی بر ترتیب منطقی پرسشها یا فرضیهها و نیز وابسته به تایید یا رد فرضیههاست و ترتیب بیان نتایج نیز بر حسب ترتیب تنظیم سؤالها و فرضیههای آنها است.

7

منابع و مأخذ. اعتبار علمی مقاله به مستند و مستدل بودن آن است، ارائه فهرست كاملی از مراجع مقاله با رعایت اصل امانتداری و اخلاق پژوهشی مورد انتظار است. البته سبكهای استناددهی در كتابها و مقالات متنوع است. معمولاً «راهنمای نویسندگان» در مجله یا جشنواره علمی در عمل به چگونگی ارجاعات پیروی میشود. اما «ارجاع در پایان مقاله»، «ارجاع در پاورقی» و «ارجاع در متن»، سه شیوهی عمده استناد است كه شیوه اخیر (ارجاع درون متن) به علت سهولت، سرعت، ایجاد تمركز ذهنی برای خواننده و رواج جهانی آن، بر دو شیوه قبلی برتری دارد. در این روش نام صاحب اثر، ‌تاریخ انتشار و شماره جلد و صفحه را میآورند. مانند . (مطهری، 1382، ج 3، ص 150) امّا نام اثر نمیآید.

 درباره مشخصات كتابشناختی منابع تحقیق (كتابنامه) كه در پایان مقاله میآید،‌ هماهنگترین روش، همسویی با روش ارجاعنویسی در بدنهی اصلی مقاله است كه در پی میآید. البته همانگونه که پیشتر اشاره شد نباید در ارجاعات و نقلقولها افراط كرد، در آن صورت مقاله به مجموعه یادداشتها و تحلیلهای دیگران تبدیل شده و از ارزش علمی آن كاسته میشود. همچنین در چگونگی ارجاعات باید مطابق سلیقه و درخواست محلی که برای آنها مقاله تهیه میشود، عمل نمود. ارجاعات پاورقی و منابع به روش زیر انجام میگیرد.   

     الف) زیرنویس (پاروقی) توصیفی / ب) ارجاع در منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) محور دوم جشنواره

ب1) شاخص های ارزیابی گزارشات هیئت های اندیشه ورز

 

ردیف

شرح

امتیاز

1

رعایت ساختار و قواره ی 12 بندی گزارش

هیئت اندیشه ورز

20

2

شیوایی ورسایی متن و رعایت آیین نگارش

5

3

خلاقیت و نوآوری

20

4

کاربردی و اجرایی بودن راهبردها و راه کار ها

40

5

روش مندی برگزاری هیئت اندیشه ورز

25

 

جمع کل امتیازات

110

 

 

ب2) ساختار و قواره ی ارسال گزارش هیئت های اندیشه ورز

1. معرفی هیئت اندیشه ورز (بدون ذکر نام اعضاء).

شامل تعداد اعضاء، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، محل اشتغال( مدیر، معاون، معلم(درس اصلی) ) و سنوات شغلی.

2. موضوع مورد بررسی.

با عنایت به اینکه، هیئت متشکل از فرهنگیان در این جشنواره، مجاز به اختیار و ارائه گزارش در هر دو موضوع محور دوم و تمامی زیر موضوعات آن هستند، برای هر زیر موضوع یک گزارش مستقل تنظیم و ارسال گردد.

3. روش تشکیل و اداره هیئت.

شامل تعداد جلسات، روش اندیشه ورزی، نگارش و جمع بندی مباحث.

4. مدعوین و مصاحبه های احتمالی.

5. پیشینه و راهبرد نگاری.

هیئت ضمن نگاه نقادانه به گذشته موضوع و راه کارهای احتمالی تجربه شده در خصوص آن، اقدام به ارائه راهبردها و راه کارهای پیشنهادی در لایه های مختلف خرد، میانی و کلان، می کند.

6. نقاط فرصت، تهدید، قوت و ضعف راهبردها و و راه کارهای پیشنهادی. حداقل برای هر کدام پنج مورد.

7. الزامات مورد نیاز از سطح فردی تا سطح ملی در خصوص عملیاتی کردن راهبردها و راه کارهای پیشنهادی. اعم از الزامات مادی، اداری، قانونی، مکانی، زمانی، آموزشی و ... .

8. گام های اجرایی راهبردها و راه کارهای پیشنهادی.

9. زمان بندی اجرای راهبردها و راه کارهای پیشنهادی.

10.افراد حقیقی یا حقوقی موثر در اجرا و تحقق راهبردها و راه کارها و میزان اثر بخشی آن ها در تحقق راهبردها و راه کارها.

11. نقش فرهنگیان در تحقق راهبردها و راه کارهای پیشنهادی.

12. مستندات هیئت.

مستندات شامل تصاویر جلسات، صوت جلسات، صوت یا متن مصاحبه های احتمالی و ... جزئی از گزارش هیئت ها بوده که در پایان گزارش هیئت، ارائه و در ارزشیابی هیئت موثر خواهند بود.

 

فراخوان

الف) جدول زمان بندی اجراي جشنواره

 

رديف

عنوان برنامه

اقدام كننده

زمان اجراء

1

به روز رسانی و آماده سازی تارنما (سایت) جشنواره

دبیرخانه مرکزی

فروردین 1401

2

تشکیل نشست شورای سیاست گذاری و ستاد مرکزی و طرح ریزی جشنواره

وزارت آموزش و پرورش  و سازمان بسیج فرهنگیان

18/3/1401

3

تهیه و ارسال فرایند اجرایی به استان­ها و مرکز بسیج وزارتخانه

دبیرخانه مرکزی

30/3/1401

4

شروع تبلیغات رسمی جشنواره در سطح ملّی

کمیته فرهنگی و

کمیته رسانه و فضای مجازی

18/3/1401

5

نشست خبری رئیس شورای سیاست گذاری و ستاد کشوری جشنواره

کمیته رسانه و فضای مجازی

تا 30/3/1401

6

تشکیل ستادکشوری و ستاد مرکز مقاومت وزارتخانه

و ستادهای استانی و استمرار هفتگی آن

ستادهای 33 گانه

25/3/1401

7

شروع تبلیغات رسمی جشنواره در سطح ستاد وزارتخانه

و در سطح استانی

ستادهای 33 گانه

18/3/1401

8

ارسال اسامی دبیران کمیته های ستادهای 33 گانه

به دبیرخانه مرکزی

ستادهای 33 گانه

تا 30/3/1401

9

تدوین شیوه نامه داوری و ارسال به ستادهای 33 گانه

کمیته علمی- محتوایی ارزیابی

تا 30/3/1401

10

تکمیل فرایند ارزیابی، تعیین استاد، صدور احکام، داوران و آغاز فرآیند داوری

کمیته علمی- محتوایی ارزیابی

تا 30/4/1401

11

آموزش مجازی و توجیه کمیته های داوری استان­ها و مرکز بسیج

کمیته علمی- محتوایی ارزیابی

تا 30/5/1401

12

پایان مهلت دریافت آثار

دبیرخانه مرکزی

15/9/1401

13

پایان ارزیابی و تعیین مقالات و گزارشات برتر کشور در هر موضوع

کمیته علمی- محتوایی ارزیابی

15/10/1401

14

تهیه گزارش فراتحلیل از ایدهای برتر و ارایه به رئیس ستاد کشور

کمیته علمی- محتوایی ارزیابی

1/11/1401

15

برگزاری مراسم اختتامیه با حضور برگزیدگان برتر جشنواره

ستاد جشنواره

دهه فجر انقلاب اسلامی

 

 


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها