کارگاه آموزشی سناریو نویسی

166170890831774627.jpg

کارگاه آموزشی سناریو نویسی با شرکت ۷۰ نفر از اعضای هیأت های اندیشه ورز علمی، در کانون ناحیه یک اهواز برگزار شد.

این کارگاه با هدف تقویت هیأت های اندیشه ورز و ارتقاء مهارتی در هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان کشور به مدیریت جناب عباسی و مدیر کانون خواهر احمدی اجرا شد. این کارگاه یکی از سلسله برنامه هایی است که در نظر دارد اعضای هیأت های اندیشه ورز را از حیث کمی و کیفی ارتقا داده و اساتید طراز رسانه را شناسایی و آنان را در برگزاری کارگاه های توانمندسازی مقاله نویسی و نگارش فیلمنامه به کار گیرد.

 


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها