دایرکتوری

root > فیلم آموزش پلتفرم
نام ایجاد شده در ویرایش شده در نوع حجم فرمان‌ها
1- شیوه ثبت نام 1- شیوه ثبت نام 06/05/1401 12:01 ب.ظ 06/05/1401 12:13 ب.ظ video/mp4 3.54 MB
2- بازیابی رمز عبور 2- بازیابی رمز عبور 06/05/1401 12:15 ب.ظ 06/05/1401 12:15 ب.ظ video/mp4 3.02 MB
3- تنظیمات اولین ورود 3- تنظیمات اولین ورود 06/05/1401 12:17 ب.ظ 06/05/1401 12:17 ب.ظ video/mp4 4.68 MB
5- تشکیل هیات اندیشه ورز 5- تشکیل هیات اندیشه ورز 06/05/1401 12:24 ب.ظ 06/05/1401 12:24 ب.ظ video/mp4 4.55 MB
5- شرکت در جشنواره 5- شرکت در جشنواره 06/05/1401 12:29 ب.ظ 06/05/1401 12:29 ب.ظ video/mp4 6.85 MB