فرآیند ثبت نام در جشنواره علمی چگونه است؟

تشریح فرآیند
  1. پرکردن فرم مشخصات و اطلاعات فردی توسط فرد متقاضی شرکت در جشنواره .
  2. دریافت و وارد کردن کد تایید و ثبت کد
  3. تکمیل مرحله ثبت نام
  4. ورود با نام کاربری و رمز تایید شده.
  5. انتخاب گزینه فرهنگی هستم یا نیستم.
  6. وارد کردن کد پرسنلی و منطقه آموزش و پرورش (در صورت فرهنگی بودن فرد متقاضی)
قوانین:
  1. در هنگام پرکردن فرم ثبت نام کدملی معتبر و غیر تکراری الزامی است.
  2. وارد کردن شماره تلفن همراه معتبر و غیرتکراری در فرآیند ثبت اطلاعات ثبت نام الزامی است.(برای دریافت کد فعالسازی)
  3. تا هنگامی که نوع عضویت فرد (فرهنگی و غیر فرهنگی) مشخص نگردد امکان فعالیت در سامانه برای فرد متقاضی وجود ندارد.